Gizlilik Politikasi

İletişim Formunda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni
İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Eynur Mühendislik (Eynur Mühendislik)” tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme
amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK
kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla
hazırlanmıştır.
İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız ad soyad, telefon, e-mail vb.
kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri
faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin
yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi
amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca işbu form ile paylaştığınız bilgiler üzerinde mutlak bir
kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli
kişisel verilerinizi Şirketimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.
Bunun yanında tarafınıza elektronik ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla 6563 Sayılı
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari
İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile 04 Ocak 2020 Tarihli Ticarı̇
İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı sıfatıyla ticari elektronik iletilerin BETATRANS ve
tescilli markaları tarafından tarafınıza gönderilmesi için vereceğiniz onayınıza istinaden
İletişim Verileriniz web sitesi üzerinden işlenecektir, diğer grup şirketlerimizce de
kullanılmakta olan merkezi CRM sistemimize aktarılacaktır ve tarafınıza ticari elektronik
ileti gönderimi reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar devam edecektir. Ticari elektronik ileti
gönderilmesi için vereceğiniz onay KVKK 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında
istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz açık
rızanız olarak kabul edilmektedir.
Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir
ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre,Talatpaşa Mah. 1026 Sk. No:28 Esenyurt / İSTANBUL
[email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.
Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına
internet sitemizde yayınlanmıştır

Gizlilik Politikasi